Andmekaitsetingimused

1. Ettevõtte andmed
SKY-Kuriiripalvelut OÜ
Rukki tee 2, Rae vald, Harjumaa, Eesti
Ettevõtte registrikood: 16507793

2. Registri eest vastutav asutus
SKY-Kuriiripalvelut OÜ klienditeenindus
Telefon:  +358 401390514
E-post: order@sky-cargo.shop

3. Registri sisu
3.1 Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine. 

3.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

3.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

3.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

3.5 Teabe edastamine meile on vabatahtlik, kuid teabe esitamata jätmine võib põhjustada, et me ei saa teie soovitud teenust pakkuda ootuspärasel viisil. Vastutav töötleja võib töödelda järgmist teavet: isiklik teave (nimi, sünniaeg, suhtlemiskeel, kontaktandmed), kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto nr, maksekaardi detailid, IP-aadress ning teave ostetud toodete ja teenuste kohta, ühendusevõtmised transpordiettevõttega ja info võimalike päringute kohta.

4. Registri alus
Vajame registrit tellimuste töötlemiseks ja kohaletoimetamiseks, klientidega ühenduse võtmiseks ning arvete väljastamiseks.

Isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Isikuandmete töötlemine on samuti vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseksn, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine.

5. Andmeallikad, müügilubade töötlemine ja andmete kustutamine
Isiklikke andmeid võidakse koguda siis, kui klient esitab teavet veebipoes, e-posti, telefoni, sotsiaalmeedia kaudu seoses küpsiste, lepingute, teenuse kättesaamise või muude olukordade või kanalitega, milles klient teavet esitab. Teil on igal ajal õigus keelata teabe kasutamine turunduses. Võite paluda meil oma andmed kustutada e-posti aadressil order@sky-cargo.shop. Siiski jätame endale õiguse säilitada oma süsteemides teavet, mida vajame juriidiliste kohustuste täitmiseks.

6. Andmete jagamine

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

7. Andmekaitse ja krüptimine
Kogu käsitsi salvestatud materjal hoitakse hoolikalt lukus. Digitaalset materjali hoitakse süsteemides, mis nõuavad korralikku sisselogimist.

8. Teabe kontrollimine
Teabe kontrollimise taotluse saate esitada kirjalikult, isiklikult allkirjastatult, saates selle aadressile:

SKY-Kuriiripalvelut OÜ
Rukki tee 2, Rae vald, Harjumaa

9. Muutused andmetöötluses
Saate esitada oma andmete töötlemise muutmistaotluse, allkirjastatud isiklikult ja postitada aadressile:

SKY-Kuriiripalvelut OÜ
Rukki tee 2, Rae vald, Harjumaa

10. Õigus olla unustatud
Võite taotleda oma kliendikonto ja teabe eemaldamist meie veebipoest, kuid me jätame endale õiguse säilitada teavet, mida vajame juriidiliste nõuete täitmiseks.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.

Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat.

Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta.

Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitatakse 30 päeva.

11. Lõppsätted

11.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

11.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe https://sky-cargo.shop kaudu.